اڪو واحد چان ايغني ال ابنه خاطر اينام امن ابنه مانام
گله: ليش ماتنام حبيبي
گله:بويه انته اسڪت دقيقتن شوف اشلون اًنام😂😂😂😂

اضحك وشوفنه اسنانك